ZAREGISTRUJ SE ZDARMA

Službu placení mobilem je možno založit pouze firmám. Pokud o ni máte zájem, vyplňte požadované informace, tím se zaregistrujete na portále sms.cz (budete moci využívat všech služeb webu) a my Vám budeme moci připravit smlouvu. Poté co nám smlouva dorazí poštou potvrzená od Vás, nic již nebrání k rychlému zprovoznění služby Plať mobilem pro Vaše stránky.
nebo vyplňte
Zvol si přístupové jméno 
Zvol si přístupové heslo 
Zadej heslo znovu kontrola 
Název firmy/společnosti 
Křestní jméno kontaktní osoby 
Příjmení kontaktní osoby 
Ulice 
Město 
Okres 
PSC 
 
DIČ 
E-mailová adresa 
Mobilní telefon 
zašleme Ti potvrzovací kód
zavřít oknoŘád služby SMS.cz


1. Preambule
----------------------------------------------------
1.1 goNET s.r.o., poskytuje druhým stranám přístup ke službám SMS.cz a umožňuje jejich využívání podle podmínek tohoto řádu.

2. Definice pojmů
----------------------------------------------------
2.1 Službami SMS.cz se rozumí umožnění využití poskytovaných služeb SMS.cz. Součástí služeb SMS.cz je i personalizace www stran podle profilu uživatele a marketing orientovaný na uživatele.
2.2 Uživatel je fyzická osoba, která uzavře Smlouvu s Provozovatelem SMS.cz firmou goNET.
2.3 Smlouva je uzavřena zaregistrováním pomocí vyplnění a potvrzení www formuláře, kde Uživatel potvrzuje správnost jím vyplněných údajů a souhlas s podmínkami uvedenými v tomto řádu.
2.4 Tam, kde se v tomto řádu hovoří o Smlouvě, je míněna "SMLOUVA o využití služeb SMS.cz".

3. Práva a povinnosti Provozovatele
----------------------------------------------------
3.1 Provozovatel je povinen umožňovat Uživateli přístup k SMS.cz za podmínek uvedených v tomto řádu. Tuto povinnost mohou omezit pouze obecně závazné právní předpisy České republiky nebo působení okolností vylučujících odpovědnost.
3.2 Provozovatel bude pro účely poskytování služby SMS.cz vést záznamy o provozu této služby.
3.3 Provozovatel má právo zamezit šíření dat, která Uživatel šíří v rozporu s tímto řádem.
3.4 Provozovatel má právo jednostranně obměnit funkce SMS.cz či úplně zrušit SMS.cz.
3.5 Provozovatel má právo okamžitě vypovědět Smlouvu bez udání důvodu.
3.6 Provozovatel si vyhrazuje právo neuzavřít novou Smlouvu s jakoukoliv osobou, pokud byla předchozí Smlouva s toutéž osobou zrušena pro hrubé porušení nebo opakované porušování jejích smluvních povinností.
3.7 Provozovatel bude osobní data využívat pro nastavení služby SMS.cz a k marketingovým účelům v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
3.8 Provozovatel má právo zasílat na cílové zařízení Uživatelů zprávy s reklamním obsahem.
3.9 Veřejné fotky a veřejná data uživatelů může provozovatel bez omezení používat k marketingovým účelům
3.10 Provozovatel je povinen předat ke zpracování mobilním operátorem či mail serverem uživatele požadovanou zprávu k odeslání. Za tuto službu mu náleží odměna dle platného ceníku umístěném na stránkach provozovatele.
3.11 Provozovatel může bez předchozího ohlášení měnit svůj ceník.
3.12 Provozovatel nezodpovídá za doručení zpráv uživatele SMS.cz
3.13 Provozovatel nezodpovídá za zneužití finančních prostředků na účtech registrovaných uživatelů sms.cz. Podnikne však všechny nezbytné kroky k zamezení zmíněného zněužití třetími osobami.
3.14 Provozovatel je povinen vézt aktální stavy účtů registrovaných uživatelů sms.cz pro využívání služeb provozovaných provozovatelem.
3.15 V případě převodu částky nižší než 150Kč pro službu dobití kreditu na sms.cz na bankovní účet provozovatele bude uživateli účtován poplatek za převod 5Kč.

4. Práva a povinnosti uživatele
----------------------------------------------------
4.1 Uživatel je povinen při využívání SMS.cz dodržovat tento řád, obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva a zájmy Provozovatele a třetích osob.
4.2 Uživatel nesmí využívat SMS.cz k obtěžování třetích stran, zejména k zasílání nevyžádaných dat.
4.3 Uživatel nesmí postupovat třetím osobám heslo pro přihlášení do SMS.cz. Je povinen učinit všechna rozumně požadovatelná opatření k zachování hesla v tajnosti. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití tohoto hesla je Uživatel povinen sdělit toto neprodleně Provozovateli, přičemž je odpovědný za každé užití SMS.cz až do okamžiku oznámení této skutečnosti.
4.4 Uživatel má právo vypovědět Smlouvu bez udání důvodu.
4.5 Uživatel je povinen oznámit Provozovateli neprodleně jakoukoliv změnu, která by mohla ovlivnit plnění Smlouvy
4.6 Uživatel souhlasí s využitím jím předaných dat a dat o využívání SMS.cz k marketingovým účelům.
4.7 Uživatel nesmí službu SMS.cz využívat ke komerčnímu rozesílání informací.
4.8 Uživatel má právo převézt finanční prostředky provozovateli pod svým jedinečným variabilním symbolem. Poté mu bude zvýšen kredit na sms.cz k využívání placených služeb provozovatele.
4.9 Uživatel se zavazuje že nebude služby sms.cz zneužíváno, a to zejména k rozesílání nevyžádaných reklamních nebo propagačních SMS, tj. zpráv za účelem propagace svých produktů a služeb, popř. jakýchkoli produktů a služeb třetích osob a dále k hromadnému rozesílání tzv. nevyžádaných SMS zpráv (Spamu) účastníkům mobilních telekomunikačních sítí nebo jiné cílové zařízení a to především emaily a ICQ, kteří si ve smyslu první věty tohoto ustanovení zasílání takových SMS zpráv nevyžádali.
4.10 Poskytovatel je oprávněn průběžně kontrolovat, zda ke zneužití ve smyslu předchozího odstavce nedochází. Pokud uživatel poruší tento svůj závazek, bude takové porušení vždy považováno za zvlášť hrubé porušení smluvních závazků a Poskytovatel je v tomto případě oprávněn s okamžitou platností a bez náhrady od této Smlouvy odstoupit.
4.11 V případě, že by byl poskytovatel díky zneužití uživatelem specifikovaném v bodě 4.9 žalován či jinak sankcionován, poskytne uživatel poskytovateli náhradu škody, která mu takovýmto porušením smluvní povinnosti vznikne. Náhrada škody je splatná do 10ti dnů od učinění výzvy a jejím zaplacením.
4.12 Uživatel má právo zrušit svou registraci na serveru SMS.cz na adrese http://kontakt.sms.cz (položka Zrušit registraci).
4.13 Uživatel souhlasí s tím, že společnost goNET s.r.o. ukládá a eviduje IP adresy a ukládá a využívá soubory cookies.

5. Využitelnost dat a SMS.cz
----------------------------------------------------
5.1 Provozovatel neručí za aktuálnost, pravdivost, zákonnost, soulad s morálními principy jakýchkoliv dat ze SMS.cz.

6. Reklamační pravidla
----------------------------------------------------
6.1 Provozovatel vynaloží veškeré rozumně požadovatelné úsilí, aby nedocházelo k problémům se službou SMS.cz.
6.2 Uživatel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb SMS.cz. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv jednání nebo opomenutí uživatele.

7. Doručování
----------------------------------------------------
7.1 Není-li ve smlouvě, nebo v tomto řádu stanoveno jinak, doručují se dokumenty elektronickou poštou.
7.2 Uživateli budou dokumenty odesílány na jím uvedený e-mail.
7.3 Uživatel dokumenty zasílá na e-mail: info@sms.cz.

8. Všeobecné podmínky
----------------------------------------------------
8.2 Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tento řád. Uživatelé budou o změně informování na www stránkách SMS.cz.
8.3 Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
8.4 Smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., v platném znění. Případné spory se projednávají na území České republiky, a to před věcně a místně příslušnými soudy ČR.Řád služby Loterie zdarma


1. Preambule
----------------------------------------------------
1.1 goNET s.r.o., poskytuje druhým stranám možnost hrát zdarma hry serveru Loterie zdarma a to podle podmínek tohoto řádu.

2. Definice pojmů
----------------------------------------------------
2.1 Službami Loterie zdarma se rozumí umožnění využití poskytovaných služeb Loterie zdarma. Součástí služeb Loterie zdarma je i personalizace www stran podle profilu uživatele a marketing orientovaný na uživatele.
2.2 Uživatel je fyzická osoba, která uzavře Smlouvu s Provozovatelem firmou goNET s.r.o..
2.3 Smlouva je uzavřena zaregistrováním pomocí vyplnění a potvrzení www formuláře, kde Uživatel potvrzuje správnost jím vyplněných údajů a souhlas s podmínkami uvedenými v tomto řádu.
2.4 Tam, kde se v tomto řádu hovoří o Smlouvě, je míněna "SMLOUVA o využití služeb Loterie zdarma ".

3. Práva a povinnosti Provozovatele
----------------------------------------------------
3.1 Provozovatel je povinen umožňovat Uživateli přístup k Loterie zdarma za podmínek uvedených v tomto řádu. Tuto povinnost mohou omezit pouze obecně závazné právní předpisy České republiky nebo působení okolností vylučujících odpovědnost.
3.2 Provozovatel bude pro účely poskytování služby Loterie zdarma vést záznamy o provozu této služby.
3.3 Provozovatel má právo jednostranně obměnit funkce Loterie zdarma či úplně zrušit Loterie zdarma.
3.4 Provozovatel má právo okamžitě vypovědět Smlouvu bez udání důvodu.
3.5 Provozovatel není povinen v případě porušení smlouvy na straně uživatele zaslat vyhranou cenu.
3.5 Provozovatel si vyhrazuje právo neuzavřít novou Smlouvu s jakoukoliv osobou, pokud byla předchozí Smlouva s toutéž osobou zrušena pro hrubé porušení nebo opakované porušování jejích smluvních povinností.
3.6 Provozovatel bude osobní data využívat pro nastavení služby Loterie zdarma a k marketingovým účelům v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
3.7 Provozovatel má právo zasílat na zaregistrované emaily uživatelů zprávy s reklamním obsahem.
3.8 V případě, že Uživatel právoplatně vyhraje některou z cen nabízených Provozovatelem za řádných podmínek je provozovatel povinen zaslat cenu na adresu Uživateli v nejbližším možném termínu.
3.9 Provozovatel má právo Uživateli zaslat jinou výherní cenu než si vybral. V tomto případě zaniká Uživateli nárok na původně vybranou cenu.
3.10 Účastnit se soutěží a her serveru Loterie zdarma nemají právo zaměstnanci, spolupracovníci a rodinní příslušníci majitele či provozovatele serveru Loterie zdarma.

4. Práva a povinnosti uživatele
----------------------------------------------------
4.1 Uživatel je povinen při využívání Loterie zdarma dodržovat tento řád, obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva a zájmy Provozovatele a třetích osob.
4.2 Uživatel nesmí postupovat třetím osobám heslo pro přihlášení do Loterie zdarma. Je povinen učinit všechna rozumně požadovatelná opatření k zachování hesla v tajnosti. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití tohoto hesla je Uživatel povinen sdělit toto neprodleně Provozovateli, přičemž je odpovědný za každé užití Loterie zdarma až do okamžiku oznámení této skutečnosti.
4.3 Uživatel má právo vypovědět Smlouvu bez udání důvodu.
4.4 Uživatel je povinen oznámit Provozovateli neprodleně jakoukoliv změnu, která by mohla ovlivnit plnění Smlouvy.
4.5 Uživatel souhlasí s využitím jím předaných dat a dat o využívání Loterie zdarma k marketingovým účelům.
4.6 Soutěží a her pořádaných na serveru INTERLOTO.cz se mohou účastnit všichni registrovaní uživatelé serveru, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky mimo bodu 3.10 této smlouvy.
4.7 Uživatel souhlasí s tím, že společnost goNET s.r.o. ukládá a eviduje IP adresy a ukládá a využívá soubory cookies.

5. Reklamační pravidla
----------------------------------------------------
5.1 Provozovatel vynaloží veškeré rozumně požadovatelné úsilí, aby nedocházelo k problémům se službou SMS.cz.
5.2 Uživatel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb SMS.cz. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv jednání nebo opomenutí uživatele.

6. Doručování
----------------------------------------------------
6.1 Není-li ve smlouvě, nebo v tomto řádu stanoveno jinak, doručují se dokumenty elektronickou poštou.
6.2 Uživateli budou dokumenty odesílány na jím uvedený e-mail.
6.3 Uživatel dokumenty zasílá přes kontaktí formulář na stránkách SMS.cz.
6.4 Věcné ceny a poukázky jsou doručovány poštou, není-li u ceny uvedeno jinak.

7. Všeobecné podmínky
----------------------------------------------------
7.2 Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tento řád. Uživatelé budou o změně informování na www stránkách SMS.cz.
7.3 Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
7.4 Žádná z cen není soudně vymahatelná.
7.5 Případné spory se projednávají a to ve městě sídla Provozovatele.


Provozovatel SMS.cz je goNET s.r.o., sídlo: Jurečkova 1165/6, Ostrava, IČO 26822580, DIČ CZ26822580, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25849

Službu Premium SMS poskytuje goNET s.r.o. Technicky ji zajišťuje MobilBonus s.r.o.Podmínky užívání služby Nahrávání TV.CZ


1. Úvodní ustanovení
----------------------------------------------------
1.1. Působnost Podmínek

1.1.1. Tyto Podmínky užívání služby Nahrávání TV.cz stanoví pravidla užívání služby „Nahrávání TV.cz“ Uživateli, a vztah mezi Uživateli této služby a jejím Provozovatelem.

1.2. Výklad pojmů

1.2.1. Podmínky – tyto podmínky užívání služby Nahrávání TV.cz, dostupné na internetových stránkách služby www.nahravani-tv.cz;
1.2.2. Služba – služba Nahrávání TV.cz, dostupná pod doménou „nahravani-tv.cz“, poskytující uživateli technické prostředky k pořízení záznamu televizního a k jeho dočasnému uložení na úložiští poskytovaném Provozovatelem;
1.2.3. Provozovatel – provozovatel Služby, společnost Nahrávání TV s.r.o., IČ 03710467, se sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 61087;
1.2.4. Uživatel – fyzická osoba, která provedla registraci do služby TV Program a přistoupila na tyto Podmínky, a která neužívá Službu v rámci své podnikatelské činnosti;
1.2.5. TV Program – internetové stránky provozované společností goNET s.r.o. pod doménou “tv.sms.cz” obsahující informace o aktuálním vysílacím programu vybraných televizních stanic, umožňující uživatelům registraci za účelem personalizace stránek, využívání některých doplňkových služeb;


2. Registrace Uživatele a Užívání Služby
----------------------------------------------------
2.1. K užívání Služby je Uživatel povinen splnit následující podmínky:

2.1.1. provedení registrace do služby TV Program způsobem dle Řádu služby SMS.cz;
2.1.2. přihlášení k platbě koncesionářských poplatků ve smyslu zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a jejich řádné hrazení v případě, že se podle uvedeného zákona povinnost úhrady na Uživatele vztahuje;
2.1.3. možnost užívání funkčního zařízení způsobilého k prohlížení internetu a internetového připojení;
2.1.4. přistoupení na tyto Podmínky.

2.2. Službu jsou oprávněny užívat výhradě fyzické osoby mimo svou podnikatelskou činnost a nikoliv za účelem dosažení hospodářského prospěchu. Účelem Služby je poskytnout Uživatelům, kteří splňují podmínky pro sledování televizního vysílání prostřednictvím technologie DVB-T, ale kteří nemají možnost sledovat vysílání nebo jeho vybranou část v dostatečném rozsahu nebo kvalitě, technické řešení k vytvoření záznamu televizního vysílání pro účely pozdějšího shlédnutí pořadů, které by jinak nebyly Uživateli dostupné (z důvodu časových, technických apod.), a to výhradně pro svou vlastní potřebu. Účelem Služby není zajištění možnosti on-line sledování televizního vysílání, nebo obcházení komerčního obsahu, zařazeného do vysílání jeho poskytovatelem.

2.3. Za účelem usnadnění procesu přihlášení ke Službě sdílí Provozovatel registraci Uživatelů s provozovatelem služby TV Program. Uživatel, který provedl registraci ke službě TV Program, je oprávněn registrovat se ke Službě vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami formou zakliknutí příslušného pole před započetím s užíváním Služby. Bez vyjádření souhlasu s těmito Podmínkami nelze Službu užívat.

2.4. Služba je Provozovatelem nabízena zdarma, přičemž účelem jejího poskytování Provozovatelem ani užívání Uživateli není získání ekonomického prospěchu.

2.5. Veškeré záznamy částí televizního vysílání, které Uživatelé pořídí prostřednictvím Služby, jsou dočasně uloženy na datovém úložišti Provozovatele do okamžiku jejich stažení do zařízení Uživatele.

2.6. Uživatel bere na vědomí, že záznamy televizního vysílání jsou pořízeny bez jakékoli úpravy, včetně reklam nebo jiného komerčního obsahu, a že Provozovatel není žádným způsobem oprávněn se záznamy vysílání pořízenými Uživateli nakládat, s výjimkou umožnění stažení záznamu Uživatelem, a jejich odstranění po uplynutí stanovené doby.


3. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele
----------------------------------------------------
3.1. Uživatel je povinen:

3.1.1. užívat Službu v souladu s těmito Podmínkami;
3.1.2. v rozsahu registrace informovat o změně údajů a informací, které mohou mít vliv na poskytování Služby, a to v rozsahu stanoveném Řádem služby SMS.cz.
3.1.3. užívat Službu a kopie televizního vysílání výhradně pro svou osobní potřebu;
3.1.4. zdržet se jakéhokoli poskytování kopií pořízených prostřednictvím Služby nebo jejich částí třetím osobám, včetně zveřejnění těchto kopií na internetových stránkách nebo formou jejich rozeslání e-mailem nebo prostřednictvím datových úložišť;
3.1.5. zdržet se poskytnutí přístupu ke Službě (svých přístupových údajů) jakékoli třetí osobě a uchovávat tyto přístupové údaje v tajnosti;
3.1.6. zdržet se zasahování do zdrojového kódu internetových stránek Služby a užívání softwarových řešení neposkytnutých Provozovatelem, za účelem automatizování nebo usnadnění získávání kopií vysílání nebo dalšího nakládání s těmito kopiemi, nebo za účelem přístupu k úložišti jiných Uživatelů;
3.1.7. kdykoli Provozovateli na jeho výzvu poskytnout možnost ověření, že je fyzickou osobou a že neužívá Služby v rámci své podnikatelské činnosti;
3.1.8. užívat Službu způsobem, nepoškozujícím dobré jméno Provozovatele a Služby mezi veřejností.

3.2. Provozovatel je povinen:

3.2.1. zajistit možnost registrace ke Službě všem uživatelům služby TV Program, a udržovat propojení se službou TV Program v rozsahu nezbytném pro evidenci uživatelských účtů;
3.2.2. vyhradit pro každého Uživatele samostatný datový prostor za účelem ukládání obsahu výhradně pro tohoto Uživatele;
3.2.3. na základě pokynu Uživatele zadaného prostřednictvím stránek Služby uložit záznam Uživatelem zvolené části vysílání na datový nosič (server), k němuž má Uživatel přístup
3.2.4. zdržet se pořizování záznamů televizního vysílání bez výslovného pokynu Uživatele k pořízení záznamu jeho konkrétní části, zadaného prostřednictvím Služby;
3.2.5. zdržet se jakéhokoli nakládání s obsahem úložiště poskytovaného Uživateli v rámci Služby;
3.2.6. při využití cookies k účelu usnadnění přístupu ke stránkám Služby a k umožnění užívání stránek Služby požadovaným způsobem a ve standardní kvalitě stanovit dobu jejich platnosti informovat Uživatele o jejich účelu a poskytnout Uživateli možnost přijetí cookies jasně a jednoduše odmítnout.

4. Odpovědnost Uživatele a Provozovatele
----------------------------------------------------
4.1. Uživatel odpovídá Provozovateli za škodu, vzniklou porušením povinností dle těchto Podmínek. Uživatel odpovídá za užití obsahu pořízeného prostřednictvím Služby v souladu s právními předpisy.

4.2. Uživatel odpovídá za obsah svého úložiště poskytnutého Provozovatelem v rámci Služby, a za dodržení pravidel nakládání s pořízenými záznamy vysílání dle těchto Podmínek.

4.3. Uživatel odpovídá za splnění technických požadavků k užívání Služby, zejména za využití zařízení způsobilého stahovat audiovizuální obsah z internetu a tento obsah přehrát, a za dostatečnou rychlost a stabilitu svého internetového připojení.

4.4. Provozovatel odpovídá za oddělení úložišť poskytnutých jednotlivým Uživatelům a za samostatné poskytnutí možnosti uložení záznamu vysílání pro každého Uživatele. Provozovatel rovněž odpovídá za identifikaci Uživatele s konkrétním úložištěm.

4.5. Provozovatel neodpovídá za pořízení záznamu konkrétní části vysílání a za dostupnost jednotlivých televizních stanic v čase, zvoleném Uživatelem. Provozovatel rovněž neodpovídá za nepřetržitou dostupnost Služby a za nepřetržitou možnost přístupu k obsahu úložiště a stažení tohoto obsahu.

4.6. Provozovatel neodpovídá za zpracování osobních údajů Uživatele, když mu tyto osobní údaje nejsou provozovatelem služby TV Program předávány, s výjimkou případů, kdy jejich předání Provozovateli vyžaduje právní předpis, nebo kdy jejich předání požaduje Uživatel v rámci své komunikace s Provozovatelem týkající se reklamace Služeb nebo obdobných připomínek.

4.7. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli skutečnou, fyzickou či psychickou újmu, způsobenou Uživateli nakládáním s obsahem Úložiště, zejména tím, že záznamy vysílání obsahují komerční obsah televizního vysílání.

4.8 Uživatel souhlasí s tím, že společnost goNET s.r.o. ukládá a eviduje IP adresy a ukládá a využívá soubory cookies.


5. Ukončení Služby a registrace
----------------------------------------------------
5.1. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit provoz Služby a internetových stránek Služby bez udání důvodu a předchozího upozornění Uživatelů.

5.2. Provozovatel je oprávněn kdykoli bez předchozího upozornění zrušit registraci Uživatele, zejména v případě, že Uživatel porušuje tyto Podmínky a využívá Službu v rozporu s právními předpisy, nebo v případě, že Uživatel ztratí způsobilost k užívání Služby dle těchto podmínek (zejm. získá trvalý pobyt v zahraničí nebo přestane hradit koncesionářské poplatky, ačkoliv je osobou povinnou k jejich úhradě). Zrušení registrace Uživatele v rámci služby nemá vliv na užívání služby TV Program a souvisejících doplňkových služeb.


6. Závěrečná ustanovení
----------------------------------------------------
6.1. Tyto Podmínky a vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

6.2. Vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí těmito Podmínkami, účinnými v době, kdy Uživatel provedl registraci. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, přičemž o této skutečnosti je povinen Uživatele informovat alespoň 30 dní před nabytím účinnosti nového znění na jejich e-mailové adresy, zadané v rámci registrace. Přihlášení Uživatele k jeho uživatelskému účtu po nabytí účinnosti změny Podmínek je považováno za vyslovení souhlasu s novým zněním. V případě, že Uživatel s novým zněním Podmínek nesouhlasí, je oprávněn zrušit svou registraci do okamžiku nabytí účinnosti nového znění způsobem, nabízeným Provozovatelem na stránkách Služby.

6.3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
----------------------------------------------------
6.3.1. V případě vzniku sporu mezi Uživatelem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a Provozovatelem, vyplývajícího z užívání Služby, je uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
6.3.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.
6.3.3. Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

6.4. V otázkách plnění vzájemných práv a povinností komunikují Uživatel a Provozovatel formou e-mailu, přičemž e-mailovou adresou Uživatele pro tyto účely je adresa zadaná v rámci registrace, a e-mailovou adresou Provozovatele je info1@sms.cz.
zavřít oknogoNET s.r.o.
IČ 26822580
se sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25849


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

UŽIVATELŮ PORTÁLU WWW.SMS.CZ


1. Úvod

 1. Tato informace je určena všem osobám, které s goNET s.r.o. (dále jen „správce“) vstupují do smluvního vztahu jakožto registrovaní i neregistrovaní uživatelé internetového portálu správce www.sms.cz (dále jen „portál správce“) a služeb poskytovaných správcem na tomto portálu (dále také jen „uživatelé“).

 2. Správce zpracovává o uživatelích osobní údaje, které mu sami poskytnou v rámci uzavření příslušné smlouvy o poskytování služeb nebo v rámci jejího plnění, a to v rozsahu, který je k plnění smlouvy nezbytný, případně nad tento rámec, pokud uživatel poskytne správci z vlastní vůle i další osobní údaje, a informace získané vstupem uživatele na portál správce.

 3. Správce jakožto správce osobních údajů poskytuje uživatelům jakožto subjektům osobních údajů ve smyslu čl. 13 odst. 1 a odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) následující informace o zpracování osobních údajů:

Totožnost a kontaktní údaje správce: goNET s.r.o.
IČ 26822580
se sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25849
Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů: Ing. Pavel Górecki
Účel zpracování osobních údajů Účelem zpracování je evidence osobních údajů uživatelů za účelem
 1. uzavření a plnění příslušné smlouvy s uživatelem (smlouvy o poskytování služeb), a za tímto účelem vedení uživatele v příslušné evidenci, archivace smluvních dokumentů a účetních dokladů v rozsahu stanoveném právními předpisy („účel č.1“)
 2. poskytování dalších služeb uživateli (např. zprostředkování seznámení, poskytování e-mailu včetně uložiště, poskytování funkce diáře) („účel č.2“)
 3. analýzy návštěvnosti portálu správce, usnadnění a zefektivnění využívání portálu správce uživatelem („účel č. 3“)
 4. marketingu a nabízení zboží a služeb správce nebo jeho smluvních partnerů (zasílání obch. sdělení), to vše s cílem zvýšit komfort uživatele při využívání portálu správce („účel č. 4“)
Právní základ zpracování
 • čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení – zpracování na základě souhlasu subjektu údajů (v rozsahu účelu č.3)
 • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (v rozsahu účelu č.1 a č.2)
 • čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (konkrétně pro splnění povinností dle zák. č. zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví) (v rozsahu účelu č.1 a č.2)
 • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce (v rozsahu účelu č.1 a č.4)
Subjekty osobních údajů V rámci poskytování služby jsou zpracovávány osobní údaje:
 • uživatele, jako registrované či neregistrované osoby, která užívá a navštěvuje portál správce, užívá další služby poskytované správcem na tomto portálu a uzavírá se správcem smlouvu o poskytování služeb; v rámci elektronické databáze správce jsou zpracovávány osobní údaje:
  • identifikační (přístupové jméno, pohlaví, datum narození)
  • adresné (město, e-mail, mobil)
  • popisné (identifikátor platebního prostředku)
  • IP adresa
  • případně také další osobní údaje, které uživatel dobrovolně poskytl správci (např. fotografie, zájmy uživatele)
Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Oprávněný zájem správce spočívá v přímém nabízení služeb uživateli a v získávání zpětné vazby uživatele.
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů V rámci všech specifikovaných účelů mohou být osobní údaje uživatelů předány jednotlivým zaměstnancům správce, kteří vykonávají uživatelskou a technickou podporu a činnosti související s plněním smlouvy s uživatelem.
Osobní údaje uživatelů mohou být dále v rámci všech specifikovaných účelů předány externím dodavatelům správce nacházejícím se v postavení zpracovatele osobních údajů (zejména externí poskytovatelé účetních nebo právních služeb).
Uživatel bere na vědomí, že v rámci plnění smlouvy o poskytování služeb mohou být jeho osobní údaje, které označil jako „veřejné“, předávány dalším uživatelům portálu správce, a to zejména za účelem zprostředkování seznámení s jinými uživateli.
Předání osobních údajů do zemí mimo EU Správce nepředává osobní údaje uživatelů do žádných zemí mimo EU, a to ani v rámci využívání jakýchkoli datových úložišť a cloudových služeb.
Doba uložení osobních údajů
 • Osobní údaje uživatelů zpracovávané v rámci účelu č.1 a č.2 uchovává správce v celém rozsahu, v jakém mu byly uživatelem předány, po dobu trvání smluvního vztahu s uživatelem. Po ukončení smluvního vztahu uchovává správce údaje v rozsahu a po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví)
 • Osobní údaje uživatelů zpracovávané v rámci účelu č.3 uchovává správce po omezenou dobu, přičemž tato doba je uvedena v příslušné informaci o jednotlivých cookies dostupné na portálu správce, nebo do odvolání souhlasu uživatele se zpracováním osobních údajů.
 • Osobní údaje uživatelů zpracovávané v rámci účelu č.4 uchovává správce do odvolání souhlasu uživatele se zasíláním obchodních sdělení, případně do vznesení námitky uživatele proti zpracování jeho osobních údajů. V rozsahu dokladů o plnění smlouvy po dobu běhu promlčecích lhůt dle příslušných občanskoprávních předpisů
 • Dokumenty, obsahující osobní údaje uživatele, které již správce nepotřebuje k výše uvedeným účelům uchování, po uplynutí doby uchování skartuje a elektronickou dokumentaci vymaže ze všech systémů.
Práva uživatele Uživatel má právo u správce jakožto správce osobních údajů uplatnit následující práva:
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na vysvětlení a opravu osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním;
 • právo na podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Informace o právech, která se na uživatele nevztahují S ohledem na to, že v rámci zpracování osobních údajů uživatele ze strany správce jsou splněny podmínky čl. 22 odst. 1 Nařízení, nemá uživatel možnost uplatňovat právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, v tomto případě profilování.
Informace o způsobu uplatnění práv uživatelem Práva dle tohoto dokumentu může uživatel uplatnit následujícími způsoby:
 • osobně v sídle Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, na základě předložení platného občanského průkazu;
 • písemnou žádostí opatřenou ověřeným podpisem uživatele doručenou na adresu sídla správce;
 • elektronicky prostřednictvím datové schránky uživatele;
 • e-mailem s elektronickým podpisem založeném na platném kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR.
Dobrovolné / povinné poskytnutí osobních údajů Uzavření smluvního vztahu se správcem za účelem užívání portálu správce uživatelem, včetně udělení souhlasu se zpracováním pro účel č.3, je pro uživatele dobrovolné, když mu je nenařizuje žádný právní předpis. Je-li ale tento smluvní vztah se správcem sjednán, je poskytnutí osobních údajů uživatele v rozsahu požadovaném správcem nezbytné k tomu, aby mohla být s uživatelem uzavřena příslušná smlouva, a aby byl správce schopen plnit závazky z daného smluvního vztahu. Bez poskytnutí nezbytných osobních údajů uživatele nemůže správce s uživatelem daný smluvní vztah sjednat. Poskytnutí osobních údajů, které uživatel správci z vlastní vůle poskytne nad rámec nezbytných osobních údajů, je zcela dobrovolné.
Automatizované rozhodování Správce na základě osobních údajů přijatých od uživatele neprovádí žádné činnosti, v rámci nichž by docházelo k automatizovanému rozhodování, které by pro uživatele mělo právní účinky nebo které by se jej jakkoli významně dotýkalo. Za účelem zprostředkování seznámení uživatelů však dochází k profilování uživatele ve smyslu čl. 22 odst. 2 písm. a) a c).
Přečetl jsem a souhlasím se smluvními podmínkami a informace o zpracování osobních údajů
Službu přinášísms.cz
hledat na Google v Česku Google v Česku
hledat na Google v Česku
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Sobota 25. 5. 2024 Svátek má Viola
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz